Sid 92-93     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
* i betydelsen y. 1238 är kyrkklockan i Burseryd i Småland daterad, som har helt och hållet latinsk inskrift. På omvägar daterade äro möjligen ett par runinskrifter i Västmanland. På ett dörrjärn å en gammal kyrkdörr i Björksta, efter ornamentiken att döma från 1300-talet, står runinskriften: 
guþ sine iþaer maestaer ruþinger ok : bo fris : o alfa 
»Gud välsigne eder, mäster Röding och Bo frisen, o och alfa». 
Avslutningen är hämtad från Joh. Uppenb. 1:8: 
»Jag är A och O, begynnelsen och ändan, säger Herren Gud, som är och som var och som kommer, den allsvåldige.» 
Med A börjar och med O slutar det grekiska alfabetet. Röding är ett tyskt namn, Bo nordiskt men tillnamnet »frisen» tyder på Tyskland, måhända voro de båda från Frisland och verksamma vid kyrkobyggnaden i Björksta. 
Bo frisen finnes sannolikt förbunden med ett par andra kyrkobyggnader. I Baarse på Själland i Danmark finnes en dopfunt av granit med dels latinsk inskrift: 
+ Bondo Friso me fecit. Esgervs röth me fecit f ieri »Bondo frisen gjorde mig, Äsger röd lät mig göras», dels gyllentalen i runor (se sid. 95). I S. Råda kyrka i Värmland finnas kormålningar med årtalet 1323 och bilden av biskop Peter i Skara stift, dit Värmland då hörde, och framför biskopen två män, mot vilka biskopen välsignande sträcker sin hand, jämte inskriften: 
Aslone et Bondone actu »Genom verksamhet av Asle och Bonde». Asle, vars namn är fornsvenskt,
har väl då timrat kyrkan av liggande stockar, Bonde utfört kormålningarna, och det ligger nära att i honom förmoda samma Bondo frisen, som utfört den danska dopfunten, och den kyrkliga konstnär i Björksta, vars namn där med förkortning tecknas bo : fris : 
Från Sevalla finnes i Västerås museum en handkvarn med gyllentalsraden i runor, som liksom den på Baarse-funten kanske härrör från Bonde frisen. Omkring 1300 talades frisiska efter havskusten med vissa avbrott från Zuiderzee ända in i norra Slesvig, och på det senare området förekom naturligtvis beröring med danskarne, varför det icke vore underligt, om en fris understundom kommit att få ett danskt namn. Om Bonde fris gjort ristningen, har han alltså även över sig själv nedkallat Guds välsignelse. Daterade runinskrifter möta framför allt på Gottland, som visserligen äger tre urnordiska runinskrifter, tre med kortkvistrunor och några få från 1000-talet, men vars flesta runinskrifter torde tillhöra 1300- och 1400-talen, alltså en tid, då runskriften i det övriga Sverge i det närmaste vikit för de latinska bokstäverna. 
Den älsta daterade runstenen på Gottland är den vid Vallstena, vars årtal i en latinsk inskrift med munkstil på kanten av stenen angives vara 1326. En daterad runinskrift, som nämner en historisk tilldragelse, är en gravsten vid Lye : 
+ þinna . sten : lit . husfru , ruþui : gera . yfir sin , bonda . iakob . i . managardum . sum . skutin . uarþ . ihel . miþ . en .
 Sid 92-93     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>