Sid 90-91     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
smuts! Säg det du, Kristus, jag beder dig.» 
På Botkyrka-stupan är stunget d ej infört. 
Den Björn, åt vilken gravvården är ägnad, är troligen den samme, som i Botvidslegenden nämnes som broder till den helige Botvid, efter vilken Botkyrka (fornsvenska Botwidakyrkia) är uppkallad. Sedan Botvid dödats av en vendisk träl på Rågö i Nyköpings skärgård, fördes hans lik till Säby i Salems sn, (1) och då där flera underverk skedde vid hans grav, uppbyggde Björn på deras fädernegård en träkyrka, som 1129 invigdes av biskop Henrik i Uppsala och Gerder i Strängnäs till Guds och S:t Botvids ära, och ditförde S:t Botvids kvarlevor. Träkyrkan ersattes snart av en stenkyrka, Som 1176 invigdes av Uppsala förste ärkebiskop Stefan och biskop Viljälm i Strängnäs. Botkyrka prästgård heter än i dag Hammarby. Fadern till den helige Botvid och Björn har alltså hetat Sven och modern Bänkfrid, som efter Svens död gift om sig med en onämnd man, som förut hade sonen Karl och själv var död, då vården uppsattes. Det har säkert varit en synnerligen förnämlig släkt, vars anseende än mer steg genom Botvids helighet och antydes genom den praktfulla gravvården. 
Botkyrka-stupan kunna vi alltså blott genom en alltid något osäker slutsats datera till c. 1030, då kristendomen stadgats. Andra runinskrifter finnas, som själva angiva tiden för sin tillkomst. 
(1) A. Lindhagen, Nord, tidskr. för bok- och bibl, väsen 1922, S, 81.
Saleby kyrkklocka Västergötland har inskriften:
+ þa : iaik : uar :gör : þa ; uar : þushundraþ : tuhundraþ : tiuhu :uintr : ok: atta : fra :byrþ :gus :a + g + l + a + | : aue : maria : gracia : plena : | :dionisios : siþ : benediktus : + 
»Då jag gjordes var det 1228 vintrar från Guds födelse .a. g.1.a + Var hälsad Maria, full av nåd! Dionysius vare välsignad!» De hemlighetsfulla bokstäverna mellan den skriften utgöra begynnelsebokstäver av den hebreiska satsen: atta gibbor , leolam adonai
»Du  är stark i evighet, Herre!», och ansågos säkert ansenligt stärka kyrkklockans skyddande kraft mot onda makter. Ave Maria är ängelns hälsning till jungfru Maria vid bebådelsen, Dionysius ett helgon. I denna inskrift är det stungna runalfabetet fullt genomfört, även

 Bild 17. Saleby kyrkklocka Västergötland.

 
 Sid 90-91     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>