Sid 106-107     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

personer, som kunde läsa dalsk runskrift. Utom personnamn och datering innehålla dessa runinskrifter ofta böner och psalmverser. 
Se om dessa runinskrifter Dalska runinskrifter från nyare tid I, II, III i Fornvännen 1906. 
Även i Västmanland synes runkunskap hava överlevat 1700-talet att döma av ett med runor skrivet brev, som nyligen anträffats, med vanlig skrivstil adresserat till 
»Erik Erikson, Säby by och post gård, Strömsholm». Brevets runtext lyder: 
min . älskade . vän . 
d. 10/10. 04 (datum med tysk skrivstil) 
kom iag til et brölops lag kom iag nyles helt obiuden största ernde hadde iag til at tita uppå bruden ! ack det var en tecker brud kledder som en fru siöna ögon tu röda kinder haka trinder nesa lik som brukas nu far vel. 
Brevskrivarens namn är bortklippt. Brevet utgör en dikt med samma versmått som i Friskens och Runii resa till Dalarön, påskeafton 1702, av den glade skalden J. Runius (1679 -1713) och har samma muntra ton som hos denne. Översatt i versform är strofen följande: 
Kom jag till ett bröllopslag, kom jag nyligen helt objuden. Största ärende hade jag till att titta uppå bruden. Ack, det var en täcker brud, klädder som en fru, 

sköna ögon tu, röda kinder, haka trinder, näsa, liksom brukas nu. 
Om dikten skulle vara författad av Runius, fast den ej finnes upptagen i hans dikter, så har denne dock icke skrivit brevet, ty handstilen i adressen är helt olika Runius stil, och genom av doc. E. Hjärne anställd undersökning blir sannolikt, att bröllopet i fråga är vigseln den 21 okt. 1804 av Anna Cajsa Eriksdotter i Säby postgård, född 1777, med bonden Olof Olofson i Hällby, syster till Erik Eriksson därstädes, som var f ödd 1780. 
En granskning av brevets datum visar, att det ändrats från 10/10 till 20/10 eller tvärtom. 20/10 är dagen före Anna Cajsas bröllop och det är alltså hon, som firas som brud. Datumändringen tänker jag mig kunna så förklaras, att brevskrivaren ursprungligen tänkt skriva det rätta datum 21/10 men efter nedskrivandet av tvåan plötsligt kommit på den tanken, att detta ju ej passade till den ålderdomliga runskriften, som fordrade ett datum efter gamla stilen, som infördes 1753 genom att 11 dagar uteslötos. Vid nya stilens 21/10 har alltså gamla stilen ej hunnit längre än till 10/10, och brevskrivaren anbringade därför detta datum för att giva runbrevet ett fornartat tycke. Den 24-årige Erik Eriksson kan då antagas hava vänt sig till någon i vitterheten bevandrad vän för att f å något lustigt att föredraga på sin systers bröllop, vilken sänt
 Sid 106-107     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>