Sid 8-9     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

I. Urnordiska runinskrifter

Först på 200-talet efter Kristi födelse kommo våra förfäder i åtnjutande av bokstavsskriftens välsignelse, i det de vunno kännedom om runorna. Den del av den förhistoriska järnåldern, från vilken genom runorna språkprov äro oss bekanta, kallar man den urnordiska. En annan källa till kunskap om denna tids ålderdomliga språk lämna oss de lånord, som från svenskan eller därmed nära besläktade språk öster om Östersjön upptagits i finska och lappska och i ålder gå tillbaka ända till Kristi födelse och kanske ännu längre. Med urnordisk tid kunna vi då i runt tal förstå tiden från Kristi födelse till omkring 800 därefter, då ungefär vikingatiden börjar. 
Det plägar antagas, att det är i Danmark, som de älsta runinskrifterna finnas på föremål ur de stora fynden från mossar i Vimose på Fyn (c. 250 e. Kr.) och Thorsbjerg i Slesvig (c. 300 e. Kr.), vilka antagligen utgöra offer av segrarne efter utkämpade slaktningar. I Norge har dock vid Stabu i Kristians amt påträffats en spjutspets med runinskrift i en grav från slutet av 200-talet. Antagligen kom emellertid runornas kännedom till Sverige vid ungefär samma

 

tid som till Danmark eller något senare, ehuru vi icke äga så gamla inskrifter i behåll. 
Den älsta svenska runinskriften är nämligen icke så mycket yngre. Det är en spjutspets från Moos på Gotland, nu i Statens hist. museum, som anses härröra från 200-talet och har inskriften sioag, som förmodligen är trolldomsrunor att döma av hopningen av vokaler. 
Den näst älsta runinskriften är åter runstenen från Kylver(1) på Gotland, nu i Statens hist. museum, som utgjorde en gavelhäll i en gravkammare under flat mark med några fornsaker, som visa den tillhöra 300-talet, alltså senast c. 400 e. Kr. Inskriften utgöres t. v. av den urnordiska runraden: 
f u þ a r k g w   h n i j p ї R s   t b e m l ŋ d o

vari dock på runstenen runorna a, s, b, äro vänderunor, d. v. s. vända åt orätt håll, vilket emellanåt förekommer, och därefter en s. k. kvistruna med tre streck på vänstra sidan av staven, på högra sidan 7 eller 8, alltså runan g eller w efter den för läsning av kvistrunor gällande regeln 
(se sid. 32 f.); O. v. Friesen antager 6 bistavar på vänstra sidan, på högra 7 eller möjligen 8. 
Till höger står en rungrupp sulius eller sueus. Att såsom här skett, återgiva runorna med bokstäver kallas att translitterera dem och begagnas

(1) O. v. Friesen och H. Hansson i Ant. tidskr. f. Sverige 18, nr 2.

 Sid 8-9     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>