Sid 40-41     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
kännedom antagligen överförts från Sverge, då deras R-runa (se sid. 12), som icke haft någon användning i norskt språk, dock finnes i en inskrift. 
Att 1000-talets runinskrifter äro kristna, framgår dels av att de flesta runristningar äro prydda med kors av ofta prydliga former, dels av den kristliga bön för den dödes själ, som ofta avslutar inskriften, t. ex. Gud hjälpe hans själ ! Gud hjälpe hans ande och Guds moder! Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde förtjäna! Åkallandets utsträckning till jungfru Maria ägde i romersk-katolska kyrkan ej rum före 1000-talet: Runinskrifternas olika former av ordet »själ» förtälja om de länder, varifrån vi mottogo kristendomen. Ristningarna siol , siul, och sial återgå på fornlågtyska siola, siala, alltså formen av ordet i det språk, som vår förste missionär Ansgarius talade och vilken stadgat sig i vårt språk och fått formen själ. En annan ristning sil har sitt ursprung från samma forntyska form som tyska Seele. Ytterligare en rad ristningar sal, soll, saul härröra uppenbarligen från fornengelska former: anglosaxiska säwel (ol, ul), säwl, saul, söwhul, säwul, som utvecklat sig till nyengelska soul. För begreppet »själ» hava de tyska och engelska missionärerna haft svårighet att finna någon lämplig översättning på fornsvenska, som väl då ännu saknade uttryck för denna sida av personligheten. De hava då gripit till sina egna språks uttryck och förklarat dem för sina åhörare, som sedan upptagit sina olika lärares uttryck: Därjämte kom ock det inhemska

ordet »ande», fornsvenska and, ande i bruk, som väl utgör ett översättningslån av det latinska anima, animus, spiritus. Runinskrifternas uttryck för »själ» giva således åtminstone en antydan om utbredningen av tyskars och engelsmäns omvändelseverk i Sverige. 
Många runinskrifter finnas visserligen, som icke äga något tecken till kristendom, men om de ej heller äga tecken till hedendom, böra de antagas vara kristna, då de otvetydigt kristna äro så synnerligen talrika. 
Ansgarius kom visserligen år 830 till Sverge, och till c. 981 predikade uteslutande tyska missionärer i Sverge. Synnerligen betydande framsteg torde icke kristendomen hava gjort under denna tid, men att det är det tyska uttrycket för »själ», som blivit det gällande i vårt språk, visar i alla fall ock en viss eftertrycklighet hos denna tids missionsarbete. Att emellertid år 1000 de flesta svenskar voro hedningar, därom vittnar Olov Tryggvesons uttalande före början av slaget vid Svolder : »Bättre vore för svenskarne att hemma slicka sina blotkärl än att gå mot Ormen långe under norrmännens vapen.» 
I början på 1000-talet voro förhållandena gynnsammare för kristendomens spridning i Sverge, särskilt i de delar av riket, som lågo nära Norge, där från 995 konung Olov Tryggveson ivrigt arbetade för kristendomen. Ragvald jarl i Västergötland fick år 1000 Olov Tryggvesons syster Ingeborg till äkta, mot det att han lät sig döpas och lovade att verka för kristendomen, och konungen sände för detta

 Sid 40-41     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>