Sid 144-145     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
ännu finnas kvar eller äro helt eller delvis förstörda. 
På förslag av riksantikvarien H. Hildebrand (1842-1913) 
anslog Antikvitetsakademien 1884 en summa till runverket, 
och av detta ha hittills utkommit: 
1. Ölands runinskrifter av S. Söderberg och E. Brate, 
1900-1906 och 2. Östergötlands runinskrifter av 
E. Brate 1911-1917. Tryckningen av 3. Södermanlands 
runinskrifter är beslutad.
Den huvudsakliga litteratur, som dessutom ger 
upplysning om svenska runinskrifter torde lämpligast 
meddelas i följande alfabetiska förteckning: 
Bautil, utg. av J. Göransson 1750.
Boethius, J. m. fl. Dalska runinskrifter. Fornvännen 1906.
Boije, S., Runforskning i Södermanland 1881 i Sv. 
    fornm. fören. tidskr. V.
Bohusläns runinskr. i Bidr. t. kännedom om 
    Göteb. och Bohusläns fornm. 1886.
Brate, E, Runinskr. på ön Man. Fornvännen 1907. 
S. Bugge. Runverser.	Ant. tidskr. för Sverige. X. 1887-91.
Bugge, S., Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa 
    Kirke, Festskrift i Anl. af Ups. univ. jubileum 1877.	.
    Tolkn. af Runeindskr. på Rökstenen. Ant. tidskr. för 
    Sverige V. 1873-78. (Rök I.) 
    Om Runeindskr. paa Rökstenen i Östergötl. m. m. i Vitterh.
    Hist. och Ant. ak. Handl. n. f. m:3. (z8g3.) (Rök II.)
 
Bugge;   Der Runenstein von Rök. 1910. (Rök III.) 
B-urg, V., Die älteren nord. Runeninschr. Berlin 1885. 
Dybeck, R., Svenska runurkunder 1855-57, 
      Sverikes runurkunder, 1860-07. 
      Runa, fol. 1865.
      Närikes runstenar i Runa, fol. sid. 91 (1865). 
Friesen, O. v., Runorna i Sverige . 1915.
      Upplands runstenar. 1913.
      Om runskriftens härkomst. 1904.
Hofberg, H., Förteckn. öfver Nerikes fasta fornlemningar. 1871.
      Westmanlands fornlemn. och minnesmärken i Westmanl. 
      Fornm. fören. Årsskr. I -III, 1874-84.
Kermode, Ph., Manx crosses. 1907. 
Liljegren, J. G., Run-lära. 1832. 
      Run-urkunder. 1833. 
Montelius, O., Runornas ålder i Norden i Sv. fornm. 
      fören. tidskr. VI. (1886-87) sid. 236 ff. 
Noreen, A., Altisl. u. altnord. Gramm. 1903. Bihang: 
      De viktigaste urnord. inskr.
      Altschwed, Gram. 1904. Bihang: Viktigare 
      fsv. runlnskr
Säve, C., Gutniska . urkunder 1859. 
      Sigurds-ristningarna å Ramsundsberget och 
      Göks-stenen. 1869.
      Some runic stones in Northern Sweden, ed. 
      by G. Stephens. 1878.
Schnippel, E., Ueber einen merkwurd. Runenkalender. 1883.
 
 Sid 144-145     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>