Sid 122-123     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
då på runstenen vid Bogesund i grannsocknen Ö. Ryd, se sid. 79, talas om begravning i kyrkogård. Med Jarla-Banke hava vi kommit i beröring med en genom börd och förmögenhet synnerligen framstående personlighet, vars släkt ock spåras på många runstenar i bygden. Av denna och andra grupper av runristningar kan slutas, att det varit de högre samhällsklasserna, de som i senare tid utgjorde adeln, som varit upphovsmän till ristande av runstenar, övriga samhällsmedlemmar hava väl följt dem efter, i den mån deras tillgångar medgåvo. Det är icke blott Jarla-Banke, som är av jarlsätt i runinskrifterna. Vid Bro kyrka i Uppland lyder en runinskrift: kinlug X hulmkis X tutiR X systiR X sukruþaR X auk X þaiRa X kaus X aun X lit kiara X bru X þesi X auk X raisa X stain X þina X eftiR X asur X bunta X sin sun X hakunaR X iarls X saR X uaR X uikika X uaurþr X mep X kaeti X kuþ X ialbi X ans X nu X aut X uk X salu X »Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sigröd och Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Atsur, sin make, son till Hakon jarl, som var lantvärnsman mot vikingar jämte Göt. Gud hjälpe nu hans ande och själ!» Tolkningen »lantvärnsman mot vikingar» är gjord av O. v. Friesen, (1) och att det var i engelske konungens tjänst, som de värnat landet mot vi- 

(1) Uppl. runst. 1907, s- 19, 1913 s- 30.

kingars angrepp, intygar runstenen vid Gåsinge kyrka, Södermanland: rakna . raisti . stain . þansi . at . suin . buta . sit . auk . sifa . auk . raknburk . at . sit . faþur . kuþ . hialbi : at . hats . uit . iak . þet . uaR . suit . uestr . miþ . kuti . 
»Ragna reste denna sten efter Sven, sin make, och Siva och Ragnborg efter sin fader. Vet jag, att Sven var västerut med Göt.» 
Bro-stenens utstyrsel hänvisar till Knut den stores tid. O. v. Friesen antager Hakon jarl vara den under striden mot Olov Tryggveson år 995 dödade norska jarlen, vars söner Erik och Sven då flydde till Olov skottkonung i Sverge med andra fränder och vänner. Atsur är emellertid ej nämnd bland dem, och på en runsten vid S. Betby, Ö. Hanninge sn, Södermanland, nämnes ytterligare en eljest okänd son till Hakon, i det om den avlidne säges: 
»som var västerut med Viver, Hakons son». 
Vare sig nu Hakon jarl är den norske eller någon svensk med samma namn, är det synnerligen förnämt folk, varom inskrften handlar. Detta bekräftas av de storartade minnesvårdar, som deras fränder upprättat i Rekarne i Södermanland, i första rummet av den berömda Sigurdsristningen på Ramsundsberget i Jäders sn, vid Sundbyholm, vars inskrift lyder: 
siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms :fur . salu : hulm-
 Sid 122-123     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>